Wat IS 'ziekte' - Mazelen uitgelegd vanuit onze bio-logie
What IS 'dis-ease' - Measles explained from our bio-logy

Wat is
Wat is 'ziekte' en hoe is 'ziekte' gerelateerd aan onze biologie?


Wat is 'ziekte' en hoe is 'ziekte' gerelateerd aan onze biologie?
Kunnen vaccinaties 'ziekte' voorkomen?

(English translation scroll down)

Als je begrijpt hoe jouw eigen biologie (en dat van je kind) werkt, begrijp je dat vaccinaties non sense zijn en levenNemend.

Een vaccin beschermt je kind niet tegen huiduitslag (inclusief de mazelen), omdat het immuunsysteem niks te maken heeft met de oorzakelijkheid van huiduitslag. Noch zijn bacteriën en/of virussen oorzakelijk aan het ontstaan van 'ziekten'. ALLE vaccins zijn anti-leven! Noch beschermt het doormaken van Mazelen jouw kind tegen het ontwikkelen van 'kanker'.

Leer de bio-logie te begrijpen.

Op dit moment (eerste kwartaal 2019) wordt er o.a. via de media angst voor Mazelen opgewekt. Daarnaast wordt er gesteld dat het doormaken van Mazelen jouw kind beschermt tegen 'kanker'. Hierin zit een verborgen angst voor het krijgen van 'kanker'. Waarom wordt deze angst getriggerd?

Omdat het de ANGST is die mensen in de overlevingsmodus houdt en juist dit veroorzaakt emotionele shocks en als gevolg daarvan 'ziekte'. En vooral: mensen in ANGST neigen ertoe braaf orders op te volgen als slaaf, omdat ze niet (meer) zelf nadenken. Dat is de reden dat 'ze' ANGST in mensen triggeren!


Huiduitslag inclusief de Mazelen
Huiduitslag inclusief de Mazelen is het weefsel herstel proces na het hebben ervaren van een Scheidingsconflict. De symptomen zijn volledig logisch gezien vanuit de juiste biologische context (German New Medicine). Waarom denk je dat een kind huiduitslag krijgt, nadat het een paar dagen naar een kinderdagverblijf is geweest?
Het kind was niet gevaccineerd? NEE, fout antwoord!

Het juiste antwoord is: het kind heeft een psycho-biologisch conflict ervaren als gevolg van de scheiding met de mama en het in een onbekende omgeving gebracht te worden. Dit is de oorzaak van de huiduitslag.

Het immuunsysteem heeft ook niets met de oorzakelijkheid te maken: dit is allemaal 'oude school' geloof. Het doormaken van Mazelen beschermt ook niet tegen 'kanker'. Je moet weten wat 'kanker' is: een bio-logisch gevolg op een plotseling ervaren emotionele schok ofwel conflict (wat zelfs via een CT hersenscan aangetoond kan worden).

German New Medicine biedt een heldere uitleg waarom jouw kind huiduitslag of huidirritatie inclusief Mazelen ontwikkelt.


Scheidingsconflichten
Op het moment dat een baby de veilige ruimte van de baarmoeder verlaat, is het voor zijn/haar overleving volledig afhankelijk van zijn/haar moeder, maar nu is ze niet meer altijd aanwezig. En zelfs als zij wel aanwezig is, zijn er meer omgevingsfactoren dan zij (de baarmoeder) alleen, en is het niet moeilijk je voor te stellen dat de ervaring van rauwe blootstelling aan deze omgevingsfactoren door het kind beleefd kan worden als afwijzing. Het gaat er dus om HOE het kind dit soort levenssituaties beleeft: daarom ontwikkelt het ene kind wel Mazelen en het andere kind niet.

Als je dan ook nog eens in overweging neemt hoe baby's vandaag de dag in kille mechanische ziekenhuis-omgevingen geboren worden, en dat moeders soms al na een paar weken weer aan het werk moeten gaan, brengen veel baby's lange tijd door in werkelijke fysieke afscheiding van hun mama die ze vanuit hun referentiepunt ervaren als veilig voor hun welzijn.

We dragen allemaal speciale biologische programma's in ons, die ertoe dienen ons te helpen omgaan met conflicten, zoals bovengenoemde scheidings-ervaringen.

In aanvulling op het instinct om te huilen om zo hun behoefte aan aandacht, een knuffel, of voeding te communiceren, zal het lichaam van een baby een onbewust (biologisch) programma van 'het ongevoelig(er) maken van de huid' activeren om het te helpen om te gaan met de intense beleving van afscheiding.

In andere woorden: huiduitslag kan een aanpassingsmechanisme zijn om om te gaan met de mentale en emotionele stress die gepaard gaat met de rauwe beleving van afscheiding en de blootstelling aan de buitenwereld. Het maakt daarbij niet uit of de baby het niet meer in de veilige baarmoeder zijn als afwijzing beleeft of werkelijk volledige fysieke afscheiding, te kort na de geboorte, van de mama.

Natuurlijk zijn er vele overduidelijke situaties in de ontwikkeling van een kind, die beleefd kunnen worden als scheidingsconflict: handelingen / ingrijpen direct na de geboorte, gebrek aan huid op huid contact, flesvoeding, het overgaan van borst- op flesvoeding, de eerste keer dat mama fysiek van het kind weg gaat, een vermindering in knuffel-tijd zodra de baby op zichzelf kan zitten, kinderdagverblijf, oppas, etc.

Ik ondersteun ouders in een bewuste conceptie en zwangerschap, en geboorte proces. Daarnaast ben ik groot voorstander van borstvoeding én thuisscholing én wezenlijk vrije scholing in scholen (dus niet 'vrije scholen' die alsnog aangestuurd worden vanuit de 'regering': Dagmar Neubronner legt dat helder uit in deze lezing in het Duits).

Vanuit de inzichten van German New Medicine begrijpen we dat iedere 'ziekte' een bio-logisch gevolg is op een plotseling ervaren emotioneel conflict. Als je meer wilt weten over deze inzichten kun je deze link volgen...

Informatie over vaccinaties kun je vinden via deze link... En anderen: kijk hiervoor op mijn website Het Bewuste Pad.English translation

What is 'dis-ease' and how is 'dis-ease' related to our biology?
Can vaccins prevent 'dis-ease'?


When you innerstand your own biology (and that of your child) you realise that vaccins are non sense and lifeTaking!

A vaccin doesn't prevent a child from having skin rashes, because the immune system has nothing to do with it, nor are bacteria and virusses the cause of it. ALL vaccines are anti-life! Nor do Measles protect humans from getting 'cancer'.

You need to innerstand your biology.

So why provoking fear for Measles? And why provoking fear for 'cancer'?

Because it is the FEAR that keeps people in the survival mode by which they create emotional shocks and consequently dis-ease. And above all people in FEAR tend to follow orders as slaves. That's why 'they' need to cause FEAR in people!


Skin rashes including Measles
A skin rash is the tissue restoration process after a Separation Conflict. The symptoms make perfect sense when viewed in the proper biological context (German New Medicine).

Why do you think a child gets 'sick' after a few days of daycare?

The child wasn't vaccinated? NO, wrong answer!

The correct answer is: the child experienced a Psycho-biological Conflict Shock due to being separated from his mother and placed in a new unfamiliar environment. This causes the outbreak of a skin rash.

The immune system has nothing to do with it either: this is all old school beLIEf. Measles doesn't protect against 'cancer'. You need to know what 'cancer' really is: a bio-logical respons to a suddenly expierenced emotional shock (which can be proved through a CT brain scan).

German New Medicine offers a clear explanation for the development of skin irritations in babies, including Measles.


Separation Conflicts
When a baby exits the safe space of the womb, its survival is now completely dependent on its mother, but now she is not always there. And even when she is there, she is not all that is there, and it is not difficult to imagine the sensation of raw exposure might be the experience of an infant recently ejected from the insulating aquarium of its mother’s womb.

Particularly considering the more barbarously mechanical aspects of modern hospital birthing, and the fact that mothers sometimes go back to work after only a few short weeks, many babies spend long periods of time in actual, real-world physical separation from their first experiential reference point for safety and well-being.

We each have within us biological special programs that are designed to help us cope with conflicts such as those presented by this kind of separation.

In addition to the instinct to cry to communicate their need to be held or fed, a baby’s body will also activate unconscious programs of skin desensitization to help cope with the intensity of a physical separation.

In other words, rashes may be an adaptive mechanism to cope with the psychic distress that accompanies the 'raw' sensation of physical separation and exposure to the outside world, whether this separation is mere expulsion from the womb or actual complete physical separation from the mother too soon after birth.

Of course, there are many obvious points in a child's development when they can experience separation conflicts: post-birth procedures, lack of skin-to-skin contact, bottle feeding, switching from breast to bottle, Mom’s first outing away from the child, a decrease in touch time as the baby is able to sit on its own, daycare, babysitting, preschool, and so on.

I support parents in their process of a conscious conception, pregnancy, and birth giving. Furthermore I am a strong passionate for breastfeeding ánd homeschooling ánd truly free schooling in schools (so not so called 'free schools' controlled by the 'government': Dagmar Neubronner explains this clearly in this lecture in German).

From the insights of German New Medicine we innerstand that every 'dis-ease' is a bio-logical result of a suddenly experienced emotional conflict. When you want to learn more about these insights please follow this link...

For information about vaccins please follow this link... More information: look on my website Het Bewuste Pad.