'Crimineel' voedsel voor de foetus
Tot voor kort werd chronisch criminaliteit en antisociaal gedrag wat vaak aan de bakermat hiervan staat, door wetenschappers en criminologen voornamelijk toegeschreven aan genetische factoren en een Ďmislukte socialisatieí. Nu blijkt er een andere kant van het verhaal te zijn: biologische oorzaken.
Het eten van de aanstaande moeder is belangrijk voor leuke en sociale kinderen.

Tientallen jaren geleden werd neurobiologisch onderzoek en publicaties hierover als Ďfascistischí gezien. Vroeger meende men dat neurobiologisch onderzoek zou verloochenen dat het juist de sociale en economische omstandigheden zijn die mensen tot criminaliteit brengen.

Nu vindt er onder criminologen een recente opleving plaats naar de biologische dimensies van antisociaal en chronische crimineel gedrag. Uit onderzoek blijkt dat een niet-toereikende voeding tijdens het verblijf in de baarmoeder een belangrijke mede-veroorzaker kan zijn van het zich manifesteren van antisociaal gedrag.

Criminele en antisociale kinderen

Een deficiŽnte voeding van de aanstaande moeder blijkt schade toe te kunnen brengen aan hersenencentra van het kindje die noodzakelijk zijn voor Ďhet openstaan voor opvoedingí. Met name het hersencentrum dat het sociaal-emotioneel functioneren bepaalt, de amygdala, blijkt bij voedingstekorten schade op te lopen.
Ter preventie van antisociaal gedrag en de negatieve spiraal waarin het kind (later) terecht kan komen, pleiten criminologen voor het opnemen van gerichte voedingsadviezen in de zwangerschapszorg.

Hersenontwikkeling in de foetus

Beschadiging van de amygdala heeft tot gevolg dat het kind niet kan leren van negatieve en positieve ervaringen, zoals andere kinderen dit doen . Het beschikt niet over gevoelens als vrees, empathie (het zich kunnen verplaatsen in een ander), afschuw, schaamte en berouw. Het kind kan zich niet hechten en is ongevoelig voor boos kijken en strenge woorden.
Het onhandelbaar gedrag creŽert een slechte relatie met de ouders, andere opvoeders en kinderen. Het gevolg hiervan is dat het kind weinig eigendunk ontwikkelt. Vooral in een sociaal beperkt milieu kan dit tot gevolg hebben dat het kind in een negatieve spiraal terecht komt en in de chronische criminaliteit belandt.

Aanstaande moeders die slecht eten

Het zouden vooral de eet- en leefgewoonten van de aanstaande moeder zijn die de hersenontwikkeling bepalen, naast genetische factoren . De negatieve invloed van het gebruik van alcohol, tabak en drugs tijdens de zwangerschap is, wegens de destructieve werking op de ontwikkeling van de foetus, algemeen bekend. Aan het belang van voldoende proteÔnen, omega-3 vetzuren, mineralen en vitaminen tijdens de zwangerschap wordt minder waarde gehecht. Dit blijkt dus onterecht

Goed eten voor gezonde hersenen van je kind

Gedurende de zwangerschap worden er 150.000 foetale zenuwcellen per minuut aangelegd. Uiteindelijk worden er ruim 100 miljard zenuwcellen geproduceerd. Ongeveer 70% van het volwassen brein wordt voor de geboorte al gevormd. Tijdens het eerste levensjaar groeien de hersenen gestaag en wordt de fundering gelegd voor de latere mentale, emotionele en fysieke conditie.
Men vermoedt dat het type vetzuren dat het kind in deze fase ontvangt uiteindelijk invloed heeft op de hoogte van zijn bloeddruk, de gezondheid van zijn hart en zijn sociaal-emotionele veerkracht op latere leeftijd.

De vorming van gezonde hersenen blijkt zelfs niet mogelijk te zijn zonder de aanwezigheid van omega-3 en omega-6 vetzuren in de juiste hoeveelheid en samenstelling. Vooral DHA en AA (zie toelichting onderaan) krijgen veel aandacht vanwege hun specifieke functies bij de groei en ontwikkeling van de foetus. AA speelt ook een essentiŽle rol in de regulatie en ontwikkeling van het immuunsysteem. (Zie ook het artikel Voeding en intelligentie en het artikel Uw brein en essentiŽle vetzuren. Lees gerust ook meerdere artikelen over Goede vetten en Feiten over vetten.)

Deze lange-keten meervoudig onverzadigde vetzuren (LC- PUFA = Long Chain- Poly Unsaturated Fatty Acids) zijn de meest voorkomende omega 3 en 6-vetzuren in de mens en vooral geconcentreerd in hersenen, zenuwweefsel en retina (netvlies van het oog). Goede vetten voor de foetus In de laatste drie maanden van de zwangerschap en de eerste postnatale maanden is er een groeispurt van de menselijke hersenen. DHA en AA worden tijdens de zwangerschap actief via de placenta van moeder naar foetus vervoerd. Na de geboorte worden deze vetzuren via de borstvoeding aan de zuigeling geleverd. Deze toevoer eist een continue aanvulling van LC-PUFA via de voeding van de moeder. Uit onderzoeken blijkt echter dat uit het merendeel van de zwangerschappen een tekort aan deze vetzuren optreedt, doordat de moeder hiervan te weinig binnenkrijgt. Gezonde vetten in de zwangerschap De behoefte aan LC-PUFA is verhoogd in perioden dat er nieuw weefsel wordt gevormd, daarom is een geschikte toevoer tijdens de zwangerschap van essentieel belang. Tijdens de zwangerschap gaat de vetzuurbehoefte van de foetus altijd voor die van de moeder. DeficiŽntieklachten zullen dus in eerste instantie bij de moeder worden gezien. Studies hebben gewezen op een verband tussen tekorten aan LC-PUFA en pre-eclampsie, cognitieve stoornissen, postnatale depressie, en vroeggeboorte.

Het herstellen van de verlaagde LC-PUFA gehaltes na de zwangerschap verloopt traag en is onder andere afhankelijk van de vetzuurstatus van de moeder voor de conceptie, haar voeding, voedingstoestand en of er wel of niet borstvoeding wordt gegeven.
Ontwikkeling van babyhersenen Omega-3 vetzuur DHA en omega-6 vetzuur AA spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de hersenen van de baby. Gedurende ontwikkelingsfase van de hersenen, tijdens het verblijf in de baarmoeder en de eerste tijd daarna, zijn DHA en AA onontbeerlijk voor de structurele aanleg en opbouw van celmembraanweefsel van de hersencellen. In de eerste drie maanden zijn de vetzuren van belang voor de aanleg van de hersencellen; in de laatste drie maanden vindt er een opeenhoping plaats van DHA en AA, waardoor de hersenmassa verviervoudigt.

AA en DHA zijn structurele sleutelcomponenten van het neurale membraan die 15-20% van de droge massa van de hersenen uitmaken en meer dan 30% van het netvlies. De juiste vetzuren en de juiste hoeveelheden vetzuren is tijdens de prenatale ontwikkeling der mate essentieel dat de placenta zelfs tussenbeide komt om de spiegel ervan in het plasma van de moeder te verdubbelen.
Ernstige tekorten kunnen permanente gevolgen. AA is cruciaal voor de groei van de hersenen en lichte tekorten worden geassocieerd met een laag geboortegewicht en kleinere hoofdomtrek. DHA is in bijzonder hoge concentraties aanwezig in hoogactieve plekken in de hersenen zoals synapsen en fotoreceptoren. Een goede verhouding AA en ADH is essentieel voor de normale ontwikkeling van het visuele en cognitieve vermogen.
Meer vis op het menu De westerse voeding bevat overwegend de omega-6 vetzuren zoals linolzuur en AA. Alleen vis(olie) bevat hoge concentraties van het belangrijke omega-3 vetzuur DHA. Tijdens de zwangerschap is de behoefte aan DHA minimaal 200 mg per dag. Dit komt overeen met 2 porties vette vis (a 100 gram) per week. De gemiddelde Nederlandse visconsumptie is slechts 70 gram per week. Om toch te kunnen voorzien in de behoefte van de foetus kan DHA in kleine hoeveelheden vrijgemaakt worden uit de hersenen van de moeder. Na de geboorte voorziet de borstvoeding in de behoefte van de zuigeling aan DHA. Het gevolg hiervan is dat gedurende de zwangerschap en tijdens de borstvoeding de concentratie DHA in het bloed (en eventueel het neuraalweefsel) van de moeder afneemt.
De concentratie van DHA in borstvoeding varieert van 60-129 mg per dag en is afhankelijk van de voeding van de moeder. Het gebruik van vette vis/visoliecapsules door de moeder verdubbelt de DHA concentratie in de moedermelk. Flesvoeding daarentegen bevat over het algemeen geen DHA . Hoger IQ door visoliesupplementen Uit studies is gebleken dat bij het gebruik van visoliesupplementen door de aanstaande moeder met 1100 mg DHA per dag, vanaf 18 weken zwangerschap tot 4 maanden na de geboorte, deze kinderen 4 jaar later in een IQ test duidelijk beter scoorden dan de kinderen van de moeders die maisolie-supplementen hadden gebruikt.
Voor kinderen met een erfelijke aanleg voor het ontwikkelen van een allergie lijkt een hogere DHA-concentratie in borstvoeding preventief te werken.Borstvoeding Borstvoeding levert de beste hoogwaardige voeding voor de zuigeling. Onder andere ook omdat het een goed opneembare vorm van DHA levert. De dagelijkse behoefte aan DHA is tot zes maanden 20 mg/kg lichaamsgewicht. Dit is ongeveer 100 mg per dag. Na zes maanden neemt dit af tot 10 mg/kg gewicht. De baby heeft in de eerste zes maanden zijn gewicht verdubbeld, waardoor de totale dagelijkse inname 100 mg is en blijft in het eerste levensjaar. De Gezondheidsraad adviseert een inname van DHA die vergelijkbaar is met borstvoeding. In het tweede levenshalfjaar wordt de melkvoeding steeds minder en gaat de zuigeling meer vaste voeding eten. Rond het eerste levensjaar kan de baby grotendeels met de Ďpotí meŽeten. De aanbevolen hoeveelheid omega-3 visvetzuren is dan gelijk aan de dosering voor volwassenen: 0,2 gram per dag, ofwel 2 maal per week vis op het menu. De ontwikkeling van de ogen Het netvlies bevat een hoge concentratie aan DHA, ongeveer 30% en is van groot belang voor een goede oogfunctie. Verschillende onderzoeken vinden een duidelijk positieve relatie tussen de hoeveelheid DHA in borstvoeding en de oogfunctie van de zuigeling.
Een goed slaap-waakritme Het slaappatroon van de pas geboren zuigeling is afhankelijk van de rijpheid van de hersenen. Het betere slaappatroon van de babyís van wie de moeder hogere plasmawaarden DHA hadden, suggereert een betere rijpheid van de hersenen.


Bron: Natuur DiŽtisten Nederland